mac valves 35a

ความรู้ทั่วไป

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบและแผนในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่วางเอาไว้อย่างเป็นระบบ ระดับมาตรฐานเดียวกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ครบทั้ง 7 เป้าด้วยกัน คือ