หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบและแผนในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่วางเอาไว้อย่างเป็นระบบ ระดับมาตรฐานเดียวกัน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ครบทั้ง 7 เป้าด้วยกัน คือ

เป้าที่ 1 การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยุ่ที่ดี ทำให้เกิดความผาสุก ความสงบและความปลอดภัยของสังคม ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยมี mac valves 35a ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าที่ 2 ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนการดำเนินการส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า แผนการปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า เป้าหมายของการปฏิบัติงาน mac valves 35a ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด เพื่อขึ้นตอนไปคือการติดตามและประเมินผล และหากเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบหรือทำการเปลี่ยนแปลงแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เป้าที่ 3 การมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อการปฏิบัติราชการในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำหนดเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จในการปฏิบัติตามแผนงาน ตั้งงบประมาณ เผยแพร่แผนการปฏิบัติราชการ

เป้าที่ 4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดความจำเป็น ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนวจการตัดสินใจ การสั่งอนุญาต อนุมัติในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแก่ประชาชน หาก mac valves 35a สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมสามารถลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เกิดผลเสีย ให้ไช้ตามความเหมาะสมและกำลังเงินงบประมาณที่อยู่ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

เป้าที่ 5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ให้ส่วนราชการทำการทบทวนภารกิจใดของส่วนราชการว่ามีความจำเป็นหรือไม่ สมควรยกเลิกปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น รวมถึง mac valves 35a เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกจิ และสถานการณ์อื่น

เป้าที่ 6 ให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเร็ว งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน และการต่อติดส่วนราชการ

เป้าที่ 7 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ส่วนราชการอาจจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และความคุ้มค่า อาจจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ เป็นบำเหน็จความชอบ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดสรรเป็นรางวัล

ทั้ง 7 เป้านี้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น